disertacija
Modifikacija biopristupačnosti bakra i kadmija biljci boba (Vicia faba L.) pod utjecajem organske tvari i saliniteta tla

Lana Filipović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet