disertacija
Reducirana oplodnja cv. Grk (V. vinifera L.) i njen utjecaj na kvalitetu grožđa i vina

Domagoj Stupić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet