disertacija
Biološka, ekološka i genska obilježja invazivnih ponto-kaspijskih glavoča (Gobiidae) savskog sliva u Hrvatskoj

Goran Jakšić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet