Sveučilište u Zagrebu

Subscribe to Sveučilište u Zagrebu feed Sveučilište u Zagrebu
Novosti
Updated: 10 hours 17 min ago

Dan Građevinskoga fakulteta

Wed, 02/19/2020 - 10:22
Svečanom sjednicom Fakultetskoga vijeća u petak 21. veljače 2020. u 11 sati u Velikoj predavaonici Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu obilježit će svoj dan i 101. obljetnicu postojanja. Svečana proslava započet će uvodnim obraćanjima i pozdravnim govorima, a potom će se uzvanicima obratiti dekan prof. dr. sc. Stjepan Lakušić.


Nakon glazbenoga programa uslijedit će dodjela Dekanove nagrade za nagrađene studentske radove i za postignuti uspjeh u protekloj akademskoj godini te dodjela priznanja.


Povijest Građevinskoga fakulteta                                           

Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2019./2020.

Wed, 02/19/2020 - 09:25
Senat Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 6. sjednici održanoj 18. veljače 2020. donio Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. godinu 2019./2020. Prijave na Natječaj počinju 19. veljače i traju do 11. ožujka 2020. do 24 sati. Obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu uz pomoć elektroničkoga identiteta (AAI).

Molimo studente da pažljivo pročitaju tekst Natječaja i provjere zadovoljavaju li kriterije u kategoriji za koju se prijavljuju (prijava je moguća samo u jednoj kategoriji). Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu će nakon što razmotri sve pristigle prijave, utvrditi popis kandidata koji ispunjavaju uvjete i kriterije Natječaja te sastaviti privremenu rang-listu kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju te istu objaviti na mrežnoj stranici Sveučilišta.

Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu u roku od tri dana od dana objave privremene rang-liste na mrežnoj stranici Sveučilišta podnijeti Povjerenstvu za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu pisani prigovor elektroničkim putem na adresu: stipendije@unizg.hr Izjava o članovima zajedničkoga kućanstva (za kandidate u D kategoriji)  

Još 10 dana za prijavu za podnošenje kandidature za izbor studentskoga pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu

Fri, 02/14/2020 - 09:09
Pozivaju se svi studenti Sveučilišta u Zagrebu, a zainteresirani su obnašati dužnost studentskoga pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu, da se prijave i podnesu kandidaturu sukladno ovom javnom pozivu. Prijaviti se mogu svi studenti Sveučilišta u Zagrebu, redoviti i izvanredni koji studiraju na preddiplomskom, diplomskom, integriranom preddiplomskom i diplomskom ili poslijediplomskom studiju (sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Statutu Sveučilišta i Studentskog zbora). Za studentskoga pravobranitelja može se kandidirati student koji zadovoljava uvjete iz čl. 17., st. 2. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

Zainteresirani mogu svoje kandidature poslati na e-adresu: studentski.zbor@gmail.com zaključno s datumom 24. veljače 2020. do 23:59 sati.

Prijava treba sadržavati:
- životopis
- plan rada za mandatno razdoblje od godinu dana
- dokaz o sakupljenih 60 ECTS bodova u zadnje 2 godine i potvrdu o statusu studenta

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu je sui generis institucija akademske zajednice uvedena 2007. godine Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama sa svrhom:
 • rješavanja pitanja akademskih odnosa i
 • zaštite akademskih prava i sloboda studenata.
Cilj je zaštita studentskih interesa i prava isključivo i jedino unutar akademske zajednice na način posredovanja između pojedinih subjekata akademskog života radi primjerenog ostvarivanja studentskih prava i obveza. Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu: –   prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Sveučilišta; –   savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava; –   može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava; –   s nadležnim tijelima Sveučilišta raspravlja o pitanjima ostvarivanja prava studenata; –   o svom radu podnosi izvješće najmanje jednom u tri mjeseca; –   po potrebi saziva i predsjedava zajedničkoj sjednici studentskih pravobranitelja svih sastavnica radi usklađivanja zajedničkog rada i djelovanja na Sveučilištu;  –  obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje prava studenata. Studentski pravobranitelj ne predstavlja studente pred drugim tijelima državne uprave, niti u bilo kojem smislu ima ovlast zastupati studente izvan visokoga učilišta. Rad studentskoga pravobranitelja temelji na načelima nezavisnosti, ravnopravnosti i povjerljivosti. Studentskoga pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu imenuje Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu na vrijeme od godine dana, sukladno općem aktu Studentskoga zbora. Za pritužbe studenata pojedinih sastavnica Sveučilišta primarno su nadležni studentski pravobranitelji pojedine sastavnice. Ako ne postoji mogućnost da se stvar riješi na razini sastavnice ili ne postoji imenovani studentski pravobranitelj, moguće je zatražiti djelovanje studentskoga pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu.

Sveučilište u Zagrebu i tvrtka BIA Separations sklopili sporazum o transferu tehnologije za patentirano rješenje pročišćavanja virusnih cjepiva

Wed, 02/12/2020 - 13:11
Sveučilište u Zagrebu i razvojno orijentirana tvrtka BIA Separations d. o. o. iz Slovenije sklopili su sporazum koji omogućuje razvoj i korištenje rješenja za pročišćavanje virusa u biotehnološkoj i farmaceutskoj industriji. Rješenje su razvili istraživači Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Marija Brgles, dr. sc. Beata Halassy i dr. sc. Dubravko Forčić. Članovi istraživačkoga tima prepoznati su kao ključni stručnjaci za istraživanje i razvoj u području virusnih cjepiva te sudjeluju u brojnim projektima i programima, uključujući i nacionalni Znanstveni centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva CerVirVac. Rješenje koje omogućuje pročišćavanje virusa u uvjetima povoljnima za virus, tzv. nativnim uvjetima, razvijeno je u sklopu projekta Kromatografsko pročišćavanje biomolekula i njihova karakterizacija Hrvatske zaklade za znanost, kojega je voditeljica bila dr. sc. Marija Brgles.  Čestice virusa visoke čistoće preduvjet su djelotvornosti i sigurnosti preventivnih i terapeutskih oslabljenih virusnih cjepiva, a uklanjanje nečistoća uz očuvanje osjetljive strukture čestica virusa težak je zadatak. Stoga je učinkovit postupak elucije u tzv. nativnim (prirodnim) uvjetima nakon pročišćavanja u imunoafinitetnoj kromatografiji značajan iskorak koji rezultira čistim virusnim česticama s očuvanom strukturnom cjelovitošću i funkcionalnostima.  Osim objavom znanstvenoga rada u priznatom međunarodnom časopisu Journal of Chromatography A, kvaliteta i inventivni iskorak rješenja priznati su i u postupku ostvarenja patentne zaštite za izum. Tako je Europski patenti ured (EPO) potkraj 2019. potvrdio priznanje europskog patenta pod naslovom An Elution Mobile Phase and Process for Immunoaffinity Chromatography of Viruses (EP3408383 B1), a u siječnju 2020. najavljeno je i priznanje patenta u SAD-u. Sporazumom koji je sklopljen između Sveučilišta u Zagrebu i BIA Separations d. o. o. bit će omogućena primjena rješenja u praksi u procesima pročišćavanja virusa u tvrtkama u cijelom svijetu. Također, sporazumom koji se sastoji od djelomičnoga prijenosa prava i licencije na razvijeno rješenje, uspostavljen je partnerski odnos u komercijalizaciji rješenja te će BIA Separations uz suradnju sa Sveučilištem rješenje plasirati prema biotehnološkoj i farmaceutskoj industriji. Osim toga, sporazumom se definiraju uvjeti za daljnji razvoj suradnje stručnjaka BIA Seaparations d. o. o. i Centra  za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu. BIA Separations d. o. o. vodeći je proizvođač monolitne tehnologije i kromatografskih nosača za proizvodnju, pročišćavanje i analizu velikih biomolekula, uključujući viruse, koji svoje proizvode i usluge istraživanja i razvoja metoda za klijente plasira po cijelom svijetu. Sjedište je tvrtke u Ajdovščini u Sloveniji, gdje se nalazi i njihov višenamjenski istraživački, proizvodni i edukacijski centar. Sveučilište u Zagrebu ponosno je na sklopljeni sporazum o transferu tehnologije kojim je dano dodatno priznanje angažmanu istraživačkoga tima i kojim će se novo rješenje približiti korisnicama i doprinijeti poboljšanju proizvodnih procesa u medicinskoj biotehnologiji. Takav oblik suradnje u suglasju je s nastojanjima Sveučilišta u Zagrebu da kao vodeća istraživačka organizacija doprinese i razvoju inovacija te ostvari pozitivan utjecaj na društvo.  Poveznice: (1)  Znanstveni centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva  http://zci-cervirvac.hr/hr/projekti/. (2)  HRZZ projekt Kromatografsko pročišćavanje biomolekula i njihova karakterizacija  http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=1875&rok=2013-11 (3)  Brgles M, Sviben D, Forčić D, Halassy B. Nonspecific native elution of proteins and mumps virus in immunoaffinity chromatography. Journal of Chromatography A. 2016; 1447: 107-114 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021967316304289

Rektori osam sveučilišta europskih postindustrijskih gradova potpisali izjavu o misiji UNIC-a

Thu, 02/06/2020 - 13:22
Na Sveučilištu Erasmus u Rotterdamu 5. veljače 2020. rektori osam europskih sveučilišta: iz Bilbaa (Španjolska), Bochuma (Njemačka), Corka (Irska), Istanbula (Turska), Liègea (Belgija), Oulua (Finska), Rotterdama (Nizozemska) i Zagreba (Hrvatska), potpisali su zajedničku povelju o utemeljenju i misiji novoga Europskog sveučilišta postindustrijskih gradova (UNIC).   Mnogi se postindustrijski gradovi diljem Europe suočavaju sa sličnim društvenim izazovima uslijed prelaska s ekonomije bazirane na materijalnoj proizvodnji na ekonomiju temeljenu na uslužnim djelatnostima. Među njima su (ne)zaposlenost (mladih), učinci novih tehnologija, prijelaz na obnovljive izvore energije te novi zdravstveni izazovi.
Izrazita raznolikost
Jedna od važnih značajki postindustrijskoga europskog grada je izrazita socioekonomska i sociokulturna raznolikost. Takva raznolikost zahtjeva razvoj novih, još inovativnijih, dostupnijih i uključivijih načina istraživanja, poučavanja i učenja, koji mogu odraziti i dati odgovore na potrebe raznolikih gradskih populacija. Različita znanja i vještine, kada budu razvijena za slična (postindustrijska) okruženja i stanovnike, rezultirat će novim pristupima i najboljim preksama koje će omogućiti europskom visokom obrazovanju prilagođavanje promjenjivom sastavu stanovništva u Europi.
Kampus, akademija i laboratoriji


Projektni prijedlog, koji je pod nazivom UNIC razvijen od strane predstavnika svih osam sveučilišta pod vodstvom Sveučilišta Erasmus iz Rotterdama u uskoj suradnji sa studentima sa svih tih sveučilišta, usmjeren je na stvaranje dugoročnog saveza ovih sveučilišta, a ima tri glavne komponente:
1.    međusveučilišni kampus - omogućava studentima, osoblju te istraživačima i sveučilišnim nastavnicima nesmetanu mobilnost nužnu za učenje, nastavu, poučavanje, znanstveno istraživanje, rad i razmjenu usluga unutar UNIC-a, bez obzira na njihovo socioekonomsko i kulturno podrijetlo i stanje.
2.    akademija izrazite raznolikosti - potiče sveučilišta da prihvate studente i osoblje svih karakteristike i podrijetla.
3.    gradski laboratoriji - prostori za razmjenu znanja unutar gradova i s drugim gradovima u kojima djeluje osam sveučilišta koja čine UNIC savez.


UNIC ubrzava pozitivne društvene učinke u puno većem opsegu

Prof. dr. sc. Rutger Engels, rektor Sveučilišta Erasmus iz Rotterdama je prilikom potpisivanja zajedničke povelje rekao:
“Sveučilište Erasmus iz Rotterdama jedinstveno je u Nizozemskoj po svojoj izrazito raznolikoj studentskoj populaciji s relativno velikim postotkom netradicionalnih studenata. Takva studentska populacija odražava ubrzanu transformaciju Rotterdama kao postindustrijskog grada. Ostala sveučilišta UNIC saveza dijele te karakteristike, kao i odlučnost da mobilnost i obrazovne programe učine još uključivijima.
Cilj nam je osigurati istinsko europsko iskustvo učenja za sve naše studente i osposobiti ih da vode društvene promjene koje će oblikovati budućnost gradova Europe s najvećom raznolikošću stanovništva. UNIC se usmjerio na te izazove razvijajući nove pristupe, instrumente, ponudu, način komunikacije i modele visokoga obrazovanja. To će osnažiti napore da se osigura uključivost u postindustrijskim gradovima i poslužiti kao model budućega razvoja visokoga obrazovanja u Europi.”

Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, govoreći o osnivanju UNIC saveza osam europskih sveučilišta na potpisivanju povelje u Rotterdamu, naglasio je:
„Riječ je o izrazito dobrom prijedlogu projekta koji su pripremili predstavnici osam renomiranih i važnih europskih sveučilišta. Naš tim predvodio je prof. dr. sc. Ivan Koprić s Pravnoga fakulteta. U provedbu projekta bit će uključeni, ne samo Pravni fakultet kao vodeća institucija, nego podjednako i svi fakulteti i akademije, sveučilišne institucije poput Sveučilišnoga računskog centra, Poslijediplomskoga središta Dubrovnik te druge.
Želimo još dodatno unaprijediti načine studiranja, mobilnost studenata te pomoć stanovništvu, ne samo grada Zagreba, nego i šire okoline te čitave Hrvatske pomoću gradskoga laboratorija u kojemu će studenti svih fakulteta i akademija sa svojim akademskim mentorima osigurati uključivanje pripadnika rizičnih i isključenih skupina u puni život zajednice i studiranje, istraživanje, nastavnički i drugi rad u sklopu našega Sveučilišta. Sveučilište u Zagrebu je, naime, najveće sveučilište po broju studenata, akademskoga osoblja i nekim drugim pokazateljima u ovom novom savezu u koji smo pristupili, a na čelu s Erasmus Sveučilištem iz Rotterdama, koje je među najboljim svjetskim sveučilištima.“

Prijava projekta UNIC saveza sveučilišta bit će kasnije ovoga mjeseca podnijeta u okviru inicijative "Europska sveučilišta" Europske komisije, koja je usmjerena podršci ostvarenju Europskoga obrazovnog prostora.   Sveučilišta UNIC-a

Bilbao        Sveučilište Deusto                     Španjolska

Bochum     Sveučilište Ruhr Bochum             Njemačka

Cork          Sveučilišni koledž u Corku           Irska

Istanbul      Sveučilište Koç                           Turska

Liège          Sveučilište u Liègeu                     Belgija

Oulu           Sveučilište u Ouluu                      Finska

Rotterdam   Erasmus Sveučilište Rotterdam    Nizozemska

Zagreb        Sveučilište u Zagrebu                 Hrvatska

Press office Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 E press@eur.nl  

Prof. dr. sc. Anti Čoviću dodijeljeno odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića

Thu, 02/06/2020 - 13:12
Odlukom predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, prof. dr. sc. Ante Čović odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge za znanost u području filozofije i bioetike te za njihovo promicanje u Republici Hrvatskoj i svijetu. Odlikovanje je uručeno na prigodnoj svečanosti u Uredu predsjednice Republike 4. veljače 2020.
U Poticaju za odlikovanje, koji je Državnom povjereništvu za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske podnijelo Hrvatsko bioetičko društvo, navedene su zasluge i postignuća temeljem kojih je predložena dodjela odlikovanja. Navedene su u prvom redu osobite zasluge za razvoj i promicanje bioetike kao nove znanstvene discipline u Hrvatskoj i na međunarodnom planu, ali i njegovi doprinosi za razvoj i promicanje filozofije. U području filozofije posebno su istaknuta postignuća prof. dr. sc. Ante Čovića u razvijanju i vođenju nakladničkog projekta „Filozofska istraživanja“ na programskim osnovama ideje integrativnosti koju će u području bioetike u sklopu domaćih i međunarodnih projekata razviti do nove paradigme integrativnog mišljenja. U znanstvenim i stručnim radovima artikulirao je inovativni koncept integrativne bioetike, zasnovan na metodološkim zasadama pluriperspektivizma kao i programsku ideju „europeizacije bioetike“. Na praktičnom planu prof. dr. sc. Ante Čović dao je nezaobilazne doprinose u stvaranju brojnih institucionalnih oblika bioetičkog dijaloga, bioetičke edukacije, istraživačko-dokumentacijske djelatnosti, izdavaštva i međunarodnog povezivanja u području bioetike. Najvažnije postignuće na planu bioetičke institucionalizacije svakako je osnivanje Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku (voditelj: prof. dr. sc. Ante Čović), koji je odlukom ministra znanosti, obrazovanja i sporta proglašen 10. studenoga 2014. i koji je prema zakonskoj definiciji određen kao „znanstvena organizacija ili njezin ustrojbeni dio ili skupina znanstvenika koja po originalnosti, značenju i aktualnosti rezultata svoga znanstvenog rada ide u red najkvalitetnijih organizacija ili skupina u svijetu unutar svoje znanstvene discipline“ (čl. 29., st. 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju).

Student DIGI Award 2020. - nagradni natječaj

Thu, 02/06/2020 - 11:18
Nagradni natječaj “Student DIGI Award 2020”, kojim se biraju najbolji hrvatski mladi inovatori, pokrenut je pod pokroviteljstvom Googlea, u organizaciji Jutarnjeg lista i u suradnji s europarlamentarcem Valterom Flegom koji je izvjestitelj europskoga programa Digitalna Europa. Sveučilište u Zagrebu podržava ovaj natječaj i poziva studente da se prijave.   Na natječaj se mogu prijaviti svi studenti i učenici srednjih škola, kao i timovi studenata i učenika koji razvijaju svoje inovativno rješenje, a najbolji projekt i tim osvaja novčanu nagradu iz fonda od 50.000 kuna. Osim toga, najbolji finalisti mogu ostvariti i pravo na mentorsku podršku Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER) za daljnji razvoj svoje inovacije. Na nagradni natječaj 'Student DIGI Award 2020' mogu se prijaviti sva inovativna rješenja: aplikacija, softver, hardver, proizvod... Glavno preporučeno područje su digitalne transformacije, robotika, „smart city“ i „smart villages“ rješenja, primjene strojnog učenja i umjetne inteligencije, a ostala preporučena područja su zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, hrana i bio-ekonomija, moderno obrazovanje, turizam te edukacija. Sve informacije i prijavni obrazac mogu se pronaći na sljedećim poveznicama: PRAVILA NAGRADNOGA NATJEČAJA OBRASCI

Dan Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Wed, 02/05/2020 - 10:32
Svečana sjednica Fakultetskoga vijeća u povodu Dana Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se u četvrtak 6. veljače 2020. u 12 sati u Gundulićevoj 5. Dan Stomatološkoga fakulteta veže se uz Dan sv. Apolonije - zaštitnice stomatološke struke, a koji je 9. veljače.  
Uz ugledne goste iz akademske zajednice, nastavnike i studente fakulteta, dekanica prof. dr. sc. Zrinka Tarle predstavit će rad Fakulteta u protekloj godini te dodijeliti nagrade i plakete najuspješnijim studentima, asistentima, znanstvenim novacima i nastavnicima.

Stomatološki fakultet jedina je samostalna visokoobrazovna institucija koja već dugi niz godina obrazuje moderne doktore stomatologije, a danas doktore dentalne medicine. Danas je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu svojim ustrojem, nastavnim planovima i rezultatima rada nositelj struke u Hrvatskoj i vodeća visokoškolska ustanova koja njeguje sve pozitivne odlike u svojoj tradiciji, nastojeći istodobno udovoljiti uvjetima te dosegnuti i osigurati najviše europske standarde. Program
12.00 Zbor studenata SFZG-a "Z(u)bor"
12.15 Pozdrav dekanice i uzvanika
12.25 Glazbeni trenutak: Gibonni; arr: Maja Ostojić, Cesarica, izvodi zbor studenata SFZG-a "Z(u)bor"
12.30 Riječ dekanice
12.45
 • Dodjela Dekanove nagrade najboljim studentima
 • Dodjela priznanja za: najbolju izvannastavnu studentsku aktivnost, najboljega studenta druge i treće godine na studiju "Dentalna medicina na engleskom jeziku", najbolje ocijenjenim nastavnicima, za najuspješniji znanstveni rad u kategoriji suradničkih zvanja, najuspješniji znanstveni rad u kategoriji znanstveno-nastavnih zvanja, najbolji doktorski rad
 • Dodjela priznanja nenastavnom osoblju za predani rad na Stomatološkom fakultetu
 • Dodjela zahvalnica umirovljenim nastavnicima za dugogodišnji doprinos radu Stomatološkoga fakulteta
 • Dodjela zahvalnice Domu zdravlja za suradnju u projektu "Stručna praksa studenata"
 • Dodjela zahvalnica korporatinim partnerima za uspješnu suradnju
 • Dodjela Dekanove nagrade najboljim studentima i plakete studentskim udrugama
13.10 Glazbeni trenutak: Franz Lehar: duet Hanne i Danila iz operete "Vesela udovica"; izvode: Blanka Tkalčić (mezzosopran) i Ronald Braus (bariton) uz klavirsku pratnju Danijela Ota; Gioachino Rossini: duet Mačaka; izvode Blanka Tkalčić (mezzosopran) i Ronald Braus (bariton) uz klavirsku pratnju Danijela Ota
13.15 Druženje uz domjenak

Dan podizanja svijesti o EIT-u

Tue, 02/04/2020 - 13:50
U organizaciji Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta i Europskoga instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) 24. veljače 2020. u zagrebačkom hotelu Internationalu održat će se Dan podizanja svijesti o EIT-u.  
Sveučilište u Zagrebu član je čak triju EIT-ovih inovatorskih zajednica:
 1. EIT Health – u kojem Sveučilište sudjeluje kao Hub za Republiku Hrvatsku.
 2. EIT Raw Materials – u kojem je Sveučilište član Kolokacijskoga centra Istok (CLC East)
 3. EIT Climate-KIC – u kojem je Sveučilište član lokalnoga konzorcija.
Glavni je cilj Dana svijesti o EIT-u predstaviti tekuće aktivnosti EIT zajednice u Hrvatskoj i cijeloj Europi, kao i pružiti konkretnu informaciju o potencijalnim područjima suradnje sa zainteresiranim nacionalnim dionicima. Program Dana svijesti o EIT-u obuhvatit će sljedeće teme:
 1. Hrvatski inovacijski sustav
 2. Uvod u EIT, inovacijsku snagu diljem Europe
 3. EIT edukacija: od studenta do poduzetnika
 4. EIT inovacija: od ideje do proizvoda
 5. EIT poduzetništvo: od stvaranja do tržišta
 6. Panel-diskusija: Iskustva i buduće perspektive - kako EIT zajednica može pomoći u jačanju inovacijskih kapaciteta u Hrvatskoj?
Prijavu za događaj i detaljan program možete naći na poveznici EIT Awareness Day        

Održana Noć muzeja na Sveučilištu u Zagrebu

Tue, 02/04/2020 - 09:00
Sveučilište u Zagrebu ove je godine prvi put izravno sudjelovalo u manifestaciji Noć muzeja na njenu petnaestu obljetnicu. Tim je povodom u petak 31. siječnja 2020. u prostorima Sveučilišta bilo organizirano multimedijalno događanje 350 godina Sveučilišta u Zagrebu.

Sveučilište u Zagrebu najstarije je sveučilište s neprekidnim djelovanjem u Hrvatskoj i jedna od najznačajnijih i najvećih domaćih akademskih institucija. Nastavno na proslavu svoje 350. obljetnice, u Noći muzeja su posjetitelji mogli upoznati dio bogate povijesne i kulturne baštine Sveučilišta i njezin znanstveni, kulturni i društveni značaj kroz prigodnu izložbu, odabrane pisane i audiovizualne zapise, razgled rektorata i predstavljanje Topoteke Sveučilišta u Zagrebu.

Uz razgled aule i projekciju filma o povijesti Sveučilišta u Zagrebu, izložba Arhivska baština Sveučilišta u Zagrebu – odabrani dokumenti je posjetiteljima otkrila kako se na rektoratu Sveučilišta, u sveučilišnom arhivu, čuva gradivo iz modernog razdoblja života Sveučilišta, od 1874. godine do danas: administrativna i financijska dokumentacija, spisi sveučilišnih tijela, dokumentacija o polaznicima sveučilišnih studijskih programa te stručnoj i znanstveno-istraživačkoj djelatnosti, raznovrsne zbirke tiskovina i publikacija, kao i druge dokumentacijske cjeline.

Posjetiteljima je također predstavljena Topoteka Sveučilišta u Zagrebu, virtualni arhiv kroz koji su javnosti dostupni različiti arhivski izvori vezani uz povijest, razvoj, organizacijske mijene i aktivnosti Sveučilišta, koji se danas čuvaju u raznovrsnim javnim, privatnim, lokalnim i specijaliziranim zbirkama. Topoteka Sveučilišta otvorena je svima zainteresiranima za suradnju u prikupljanju i objavi novih zapisa.

Događanje je kulminiralo nagradnom igrom za posjetitelje. Izvučeni su dobitnici:

Milan Domagoj Vukšić, Zagreb
Mario Poleto, Nova Gradiška
Mladen Šlezak, Zagreb
Lovro Lipovac, Zagreb
Teo Šinka, Zagreb
Ana Muža, Velika Gorica
Nikola Kaniški, Varaždin,
Barbara Mašić, Zagreb
Jan Mišković, Zagreb
Lucija Očko, Zagreb
Leopold Dabović, Pleternica
Antun Rotar, Pleternica
Ana Novačić, Zagreb
Nina Perić, Zagreb
Ivan Perić, Zagreb
Elizabeta Šlezak, Zagreb
Sofia Kovsa, Zagreb
Tihana Friščić, Zagreb
Marsel Antunović
Željko Koprivnjak, Zagreb

Nagrade se mogu preuzeti na porti zgrade Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, svakog radnog dana od 8.00 do 17.00 sati.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo natječaje za dodjelu godišnjih nagrada

Mon, 02/03/2020 - 10:39
Natječaj za dodjelu Nagrade „Andrija Mohorovičić" za ak. god. 2019./2020. Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Andrija Mohorovičić", rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras donio je 14. siječnja 2020. Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu godišnje Nagrade “Andrija Mohorovičić" za ak. god. 2019./2020. Nagrada se dodjeljuje istaknutim stručnjacima za postignute znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, prijenos znanja te odgoj mladih stručnjaka u području prirodnih znanosti. Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta do 26. lipnja 2020. godine. Odluka rektora Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Andrija Mohorovičić"   Natječaj za dodjelu Nagrade „Fran Bošnjaković" za ak. god. 2019./2020. Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Fran Bošnjaković", Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je 5. sjednici, održanoj 14. siječnja 2020., donio Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu godišnje Nagrade „Fran Bošnjaković" za ak. god. 2019./2020. Nagrada se dodjeljuje istaknutim stručnjacima za postignute znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, prijenos znanja te odgoj mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti. Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta zaključno do 26. lipnja 2020. godine. Odluka Senata Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele Nagrade “Fran Bošnjaković"   Natječaj za dodjelu Nagrade "Ars summa Universitatis" za akademsku godinu 2019./2020. Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Ars summa Universitatis”, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras donio je 14. siječnja 2020. Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu godišnje Nagrade “Ars summa Universitatis " za ak. god. 2019./2020. Nagrada se dodjeljuje zaposlenicima u umjetničko-nastavnim zvanjima za umjetničko-nastavne rezultate u promicanju umjetničkih disciplina i struke, nacionalne kulture i umjetnosti, te prijenos znanja, posebice u odgoju mladih umjetnika i stručnjaka u umjetničkom području Sveučilišta u Zagrebu.  Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta zaključno do 30. lipnja 2020. godine. Odluka rektora Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Ars summa Universitatis"

Produljen rok za prijavu za 'StarShip Fellowship Program 2020'

Mon, 02/03/2020 - 09:22
StarShip Fellowship Program inicijativa je EIT Healtha, pokrenuta u suradnji s vodećim europskim stručnjacima u području zdravstva i s partnerskim tvrtkama iz zdravstvene industrije. Jedinstvena je prilika za sve one zainteresirane za kreiranje novih ideja, novih rješenja i inovacija u području zdravstva. Prijaviti se možete od srijede 15. siječnja 2019., za što je potrebno poslati životopis i motivacijsko pismo na sljedeću e-adresu: starship@uc.pt.
Prijave su otvorene do 9. veljače 2020. u 23.59 sati po srednjoeuropskom vremenu. Sudjelovanjem u StarShipu sudionici programa imaju prilike raditi u multidisciplinarnim timovima s inovatorima i najvećim tvrtkama zdravstvene industrije. U sklopu programa sudionici će tijekom 2020. provesti ukupno devet tjedana educirajući se o najnovijim tehnologijama s vodećih europskih sveučilišta i razvijajući nova rješenja s najvećim stručnjacima u području zdravstva. EIT Health svakomu od izabranih sudionika daje školarinu od 15 000 €  i pokriva putne troškove u iznosu od 3 000 €. Program je namijenjen svima sa završenim obrazovanjem u području medicine, prirodnih/prirodoslovnih znanosti, inženjerstva (biomedicinskoga, mehaničkoga ili drugoga), ekonomije i menadžmenta, javnih politika, dizajna i sličnih studijskih područja. Uvjet je prvostupnička, magistarska ili doktorska diploma iz već spomenutih područja i izvrsnost u engleskom jeziku u govoru i pismu te da možete ukupno devet tjedana posvetiti isključivo ovom programu, u što je uključeno tjedan edukacije, 2-3 dana za posjet tvrtkama koje se bave kreiranjem novih rješenja u zdravstvu i sudjelovanje na online konferencijama za trajanja programa. Jeste li spremni za novi korak?

Više možete saznati na poveznici.

Apostolski nuncij posjetio Sveučilište u Zagrebu

Sat, 02/01/2020 - 13:23
Nj. E. Giorgio Lingua, apostolski nuncij, sa svojim suradnicima 27. siječnja 2020. posjetio je Sveučilište u Zagrebu. Sa Sveučilišta u Zagrebu prisustvovali su rektor prof. dr. sc Damir Boras, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, pomoćnica rektora za interno komuniciranje i sveučilišne medije prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, dekan Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivan Koprek te prodekan za znanost Katoličkoga bogoslovnog fakulteta izv. prof. dr. sc. Nenad Malović.  Razgovaralo se o čvrstim vezama koje postoje između Apostolske stolice i Hrvatske te kako je od samoga svog osnutka Sveučilište u Zagrebu usko povezano s Crkvom, jer je upravo crkvena ustanova, tadašnja isusovačka akademija bila temelj Sveučilišta u Zagrebu.

Veleposlanik Talijanske Republike Nj. E. gospodin Pierfrancesco Sacco u nastupnom posjetu Sveučilištu u Zagrebu

Fri, 01/31/2020 - 13:17
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, u četvrtak, 30. siječnja 2020., primio je u nastupni posjet veleposlanika Talijanske Republike Nj. E. gospodina Pierfrancesca Sacca. Uz rektora su, kao predstavnici Sveučilišta u Zagrebu, sastanku nazočili prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju, te prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, pomoćnica rektora za interno komuniciranje i sveučilišne medije.

Razgovaralo se o akademskoj suradnji, razmjeni studenata te potpisivanju memoranduma o razumijevanju sa Sveučilištem La Sapienza u Rimu.

Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA103 (EU) za ak.godinu 2020./21.

Thu, 01/30/2020 - 11:32
Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja (KA103) raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2020./2021.

Rok za prijavu je 21. veljače 2020. u 12:00 sati, a više informacija dostupno je na POVEZNICI.

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport koji obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative EU u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte. Erasmus+ nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince te međunarodne suradnje za organizacije:
• provođenje razdoblja studija u inozemstvu,
• obavljanje stručne prakse,
• stručna usavršavanja i osposobljavanja,
• volontiranja,
• razmjene mladih,
• rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja, mladih, sporta i druge.

Otvoren novi prostor Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu

Thu, 01/23/2020 - 14:27
Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu od 23. siječnja 2020. djeluje u novom prostoru koji je smješten u Studentskom naselju „Stjepan Radić“, u prizemlju 12. paviljona. Novi prostor Ureda za studente s invaliditetom uređen je i osmišljen na način da bude još pristupačniji i otvoreniji svojim korisnicima koji trenutno primaju neki oblik potpore ili realiziraju prava putem svojega statusa (prilagodbe u praćenju nastave i u polaganju ispita, vršnjačka potpora u akademskom okruženju, prilagođeni prijevoz, asistencija u studentskom domu i sl.). Potporu trenutno realizira oko 400 studenata s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu. Na  temelju natječaja koji je proveo Studentski zbor Akademije likovnih umjetnosti,  izabrana je skica Nikoline Žabčić, studentice treće godine preddiplomskoga sveučilišnoga studija Animirani film i novi mediji, koja je oslikala dio prostora Ureda. Novim se prostorom koji je smješten u okviru studentskoga doma, Sveučilište u Zagrebu kroz svoj Ured za studente s invaliditetom želi još više približiti studentima koji trebaju neki vid podrške te im time pomoći u njihovom studijskom procesu. Ured djeluje u okviru Središnjega ureda za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Ured  za  studente  s  invaliditetom  Sveučilišta u Zagrebu djeluje od  2007.  godine s   ciljem izjednačavanja  mogućnosti  i  osiguravanja  uvjeta  za  uspješno i kvalitetno  studiranje svih sadašnjih ali i budućih studenata s invaliditetom. Ured je namijenjen svim studentima koji zbog bolesti, oštećenja ili poremećaja imaju  stalne, povremene ili privremene teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih   aktivnosti (studenti s oštećenjima vida, sluha, motoričkim, kroničnim, psihičkim  bolestima i poremećajima, specifičnim teškoćama u učenju kao što su npr. disleksija,  disgrafija i ADHD, te ostalim zdravstvenim stanjima i teškoćama koje mogu utjecati na tijek studiranja). Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, otvorenju novoga prostora Ureda za studente s invaliditetom nazočili su prorektorica za studente,  studije i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, sanacijski upravitelj Studentskoga centra Zagreb Mirko Bošnjak, predstavnici Studentskoga doma „Stjepan Radić“, predstavnici fakulteta i akademija koje djeluju u okviru Sveučilišta u Zagrebu te brojnih institucija s kojima Sveučilište surađuje. Podršku radu Ureda za studente s invaliditetom u novom prostoru dale su i predstavnica studenata s invaliditetom u Studentskom domu „Stjepan Radić“ Ana Mandić te studentice Mirna Brođanac, Lara Dabić i Anita Blažeković.

Bespovratna sredstva PMF-a za istraživanje klimatskih promjena

Thu, 01/23/2020 - 09:38

Više od 33 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija” Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijeljeno je za realizaciju projekata u okviru poziva „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama”, a među 12 potpisnica je i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu s projektom „Klimatska ranjivost Hrvatske i mogućnost prilagodbe urbanih i prirodnih okoliša (Klima – 4HR)”.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u srpnju prošle godine raspisalo je poziv za europsko sufinanciranje projekata čiji je cilj pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmoga nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime.

Multidisciplinarni projekt PMF-a Klima  4HR uhvatit će se u koštac s jednom od gorućih tema u novije vrijeme – klimatskim promjenama. Naime, Klima – 4HR proučavat će ranjivost urbanih i prirodnih okoliša na klimatske promjene te njihovu mogućnost prilagodbe. Projekt je fokusiran na analizu i ublažavanje urbanoga toplinskog otoka u sadašnjoj i budućoj klimi, karakterizaciju intenzivnih oluja praćenih tučom te identifikaciju negativnih utjecaja na biološku raznolikost slatkovodnih i morskih ekosustava mora na različitim razinama, od molekularne razine do razine zajednica. Na temelju rezultata koji se očekuju do kraja 2022. godine, predložit će se smjernice za daljnja istraživanja s ciljem dobivanja što učinkovitijih mjera sa širom primjenom u praćenju i gospodarenju prirodnim i urbanim okolišem. 

Projekt Klima  4HR predviđa multidisciplinarni pristup istraživanju uz suradnju Geofizičkoga i Biološkoga odsjeka te uz Institut „Ruđer Bošković” kao partnera. Voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić s Geofizičkoga odsjeka PMF-a osvrnula se na važnost projekta za proučavanje klimatskih promjena u Hrvatskoj:

"Projektom su obuhvaćeni elementi okoliša koji su iznimno važni za Republiku Hrvatsku i posebno su ranjivi s obzirom na klimatske promjene, a to su gradovi te slatkovodni i morski ekosustavi. Stečena znanja i iskustva iskoristit će se za izradu općenitih prijedloga smjernica za slična istraživanja koja će se moći primjenjivati i na drugim područjima,a važna komponenta ovog projekta je podizanje svijesti šire javnosti o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama što će se postići održavanjem predavanja i radionica". 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.403.871,48 kuna, od čega su dodijeljena bespovratna sredstva od 2.820.839,93 kuna

"Povećanje znanstveno-istraživačkih kapaciteta PMF-a kroz usavršavanje, prikupljanje potrebnih podataka, stjecanje iskustva i korištenje naprednih znanstveno-istraživačkih metoda omogućit će buduća istraživanja u području prilagodbe urbanog i prirodnog okoliša klimatskim promjenama te povećanje konkurentnosti PMF-a u nacionalnoj i međunarodnoj znanstvenoj zajednici", zaključuje izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić.

Veleposlanik Alžirske Narodne Demokratske Republike Nj. E. gospodin Mokhtar Amine Khelif u nastupnom posjetu Sveučilištu u Zagrebu

Thu, 01/23/2020 - 09:00
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, u srijedu, 22. siječnja 2020., primio je u nastupni posjet veleposlanika Alžirske Narodne Demokratske Republike Nj. E. gospodina Mokhtara Aminea Khelifa. Uz rektora je sastanku nazočila prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, pomoćnica rektora za interno komuniciranje i sveučilišne medije.

Na sastanku je bilo riječi o mobilnosti studenata, akademskoj suradnji te potpisivanju memoranduma o razumijevanju s alžirskim sveučilištima.

Otvorene su prijave za program Journey 2020

Wed, 01/22/2020 - 09:15
U tijeku su prijave za Journey 2020, program u organizaciji EIT Climate-KIC-a u čijem su fokusu klimatske promjene. Sastoji se od 10 različitih ljetnih škola u trajanju od četiri tjedna tijekom srpnja i kolovoza u više od 22 grada diljem Europe!

Svaki će sudionik biti član jedne od već spomenutih ljetnih škola te će posjetiti tri različita europska grada u razdoblju od tri tjedna, a posljednji će se tjedan svi članovi programa susresti na istoj lokaciji kako bi razmijenili svoja iskustva.

Journey 2020 namijenjen je studentima poslijediplomskih studija i mladim profesionalcima koji imaju želju postati nositelji promjena! Sudionici će putem programa razviti mrežu kontaktâ te naučiti tehnike i alate za rješavanje problema vezanih za klimatske promjene.

Prijave traju do 17. veljače, a prijaviti se možete putem sljedeće poveznice: https://journey.climate-kic.org/apply-now-2/  

Javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2019./2020.

Tue, 01/21/2020 - 10:25
Na temelju Odluke Upravnog odbora od 9. prosinca 2019., uz suglasnost upravitelja Zaklade, Zaklada Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata objavljuje javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade u akademskoj godini 2019./2020.     Stipendije Zaklade Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuju se u dvije kategorije: - kategorija A./B.  redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija (u daljnjem tekstu: sveučilišnih studija), preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija (u daljnjem tekstu: stručnih studija) na Sveučilištu u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Sveučilište) koji su slabijeg socijalno-ekonomskog statusa odnosno bez odgovarajuće roditeljske skrbi. U kategoriji A./B. dodjeljuju se četiri (4) stipendije. Ukupni iznos pojedine stipendije za kategoriju A./B. iznosi 10.000,00 kn (desettisuća kuna). Prijave na natječaj za kategoriju studenata pod A./B. obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnoj stranici Zaklade. PRIJAVA
Za pristup aplikaciji za kategoriju studenata A./B. student koristi svoj elektronički identitet u sustavu AAI@Edu.Hr. Rok za prijavu na natječaj iznosi 20 dana (kalendarski). Prijave se podnose u razdoblju od  13. siječnja 2020. do 2. veljače 2020. do 23.59 sati. - kategorija C. redoviti studenti iz inozemstva podrijetlom iz Hrvatske, s prebivalištem u inozemstvu, koji dolaze na Sveučilište u Zagrebu radi učenja hrvatskog jezika. U kategoriji C. dodjeljuju se četiri (4) stipendije. Ukupni iznos pojedine stipendije za kategoriju C. iznosi 2.500 kn (dvijetisućepetstotina kuna). Prijave na natječaj za kategoriju studenata pod C./ Prijave na natječaj za kategoriju studenata pod C. obavljaju se dostavom prijave na e-mail adresu Zaklade Sveučilišta: zaklada@unizg.hr i zemaljskom poštom preporučeno na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Zaklada Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb (n/p Branka Jakara). Natječaj ima karakter otvorenog poziva i traje do obavijesti Zaklade da je natječaj zatvoren. Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u roku i na način propisan javnim natječajem neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija na javni natječaj ne vraća se podnositelju prijave. Za sva dodatna pojašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-mail adresu: zaklada@unizg.hr  ili na telefonski broj +385 14564 106. Natječaj Prilog I Natječaja - Popis neoporezivih primitaka članova kućanstva Izjava o članovima zajedničkog kućanstva Izjava o točnosti i istinitosti podataka i o neprimanju druge stipendije

Pages